Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er: Lejre Økologiske Frugtlundslav.
Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

§ 2. Foreningens formål og virke
Foreningens formål er at passe, udvikle og høste Lejre Økologiske Frugtlund til glæde og gavn for lavets
medlemmer og de øvrige brugere af området.
Foreningen driver og udvikler Lejre Økologiske Frugtlund i overensstemmelse med gældende ’Brugsaftale
mellem Lejre Kommune og Lejre Økologiske Frugtlundslav’.
Der er offentlig adgang til området.

§ 3. Foreningens medlemmer
Alle privatpersoner i Lejre Kommune kan blive medlemmer af Lejre Økologiske Frugtlundslav.
Medlemmer af foreningen betaler et årligt medlemskontingent.

§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året i marts måned. Generalforsamlingen varsles
skriftligt en måned forinden. Forslag til behandling skal fremsendes til formanden senest 1 uge efter varslet.
Indkaldelse udsendes skriftligt 2 uger inden generalforsamlingen med dagsorden, forslag til behandling og
henvisning til beretning og regnskab.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
0) Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlings gyldighed og
beslutningsdygtighed
1) Fremlæggelse af årsberetning
2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent
3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer
4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter
5) Valg af revisor
6) Eventuelt (ingen beslutninger)
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Hvis 10% af
medlemmerne ønsker det skal bestyrelsen inden for 4 uger indkalde til ekstraordinær generalforsamling
med tilsvarende varsel.
Beslutninger afgøres ved almindeligt flertal med én stemme per fremmødte medlem. Dog kræver
vedtægtsændringer 2/3 flertal. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger i sager, der ikke er på
dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet Eventuelt.

§ 5. Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer. Alle foreningens
medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af foreningen. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter
bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene.
Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. Bestyrelsen fører referater fra møderne.
Referaterne er åbne for foreningens medlemmer.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 6. Økonomi
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens midler kan kun bruges i henhold til foreningens formål.
Større økonomiske beslutninger skal godkendes af Generalforsamlingen.
Bestyrelsen har ansvaret for almindelig regnskabsførelse, herunder fyldestgørende dokumentation af alle
bevægelser og åben adgang til bilag for medlemmer.
Foreningen hæfter alene ved sin formue.

§ 7. Nedlæggelse af foreningen
Nedlæggelse af foreningen kræver enstemmighed. Hvis dette ikke opnås kan nedlæggelse dog vedtages
med flertalsbeslutning blandt de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Generalforsamlingen afgør bodelingen. Eventuelt overskud skal tilfalde en eller flere organisationer, der på
ikke kommercielle vilkår arbejder for tilsvarende formål.
Vedtaget på foreningens Stiftende Generalforsamling den 6. maj 2015.

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s